Over deze webshop

  Deze webshop (hierna: de Webshop) is eigendom van DPG Media, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234.

  DPG media is lid van BeCommerce. Wij leven de BeCommerce gedragscode na, die uw belang als consument beschermt.

  De Webshop is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, de Privacydisclaimer, het Cookiestatement en de eventuele bijzondere voorwaarden die kenbaar gemaakt worden bij het aanbod van een welbepaald product. Deze zijn allen samen van toepassing op elk product dat wij te koop aanbieden en elke verkoopovereenkomst op afstand die in dit verband wordt gesloten. U verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en de toepasselijkheid ervan te aanvaarden. De voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.

   

  Ons aanbod

  Wij bieden een wisselend assortiment van producten aan in onze Webshop, bestemd voor particulier gebruik. De prijzen voor de producten die wij te koop aanbieden in onze Webshop zijn inclusief BTW (indien toepasselijk). De leveringskosten zijn niet begrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Er wordt enkel in België & Nederland geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor mogelijke leveringen in het buitenland dient u contact op te nemen met onze klantendienst.

  We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien er toch een evidente fout zou staan in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien van de aankoop, of toch op het aanbod ingaan tegen de correcte voorwaarden.

  We kunnen onze prijzen en ons aanbod aan producten op elk ogenblik wijzigen. We zijn niet aansprakelijk wanneer een van onze producten verdwijnt uit ons aanbod.

  Minderjarigen dienen hun aankoop te laten verrichten door hun ouder(s) of voogd.

   Een bestelling plaatsen

  U kan enkel geldig op het aanbod ingaan als u ons alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene voorwaarden en de privacydisclaimer aanvaardt.

  Uw aankoop gebeurt tegen de prijs die wij op dat ogenblik meedelen in onze Webshop, door in te gaan op een welbepaald verkoopaanbod, met name door te klikken op de bestelknop. Elke bestelling geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van het aanbod en doet een verkoopovereenkomst ontstaan. Onmiddellijk na een geplaatste bestelling ontvangt u een e-mail waarin de aankoop bevestigd wordt en waarin een samenvatting van de voorwaarden van de aankoop wordt gegeven.

   Wettelijke garantie

  In geval van een gebrek aan overeenstemming in de zin van art. 1649 ter B.W. dat aanwezig is bij de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, en dat gemeld wordt binnen twee maanden vanaf de dag na deze waarop u het gebrek heeft vastgesteld en tenzij het gaat om een gebrek van geringe betekenis, of herstelling, vervanging of prijsvermindering buiten verhouding zijn, zullen wij het geleverde product hetzij herstellen hetzij vervangen. Indien herstelling of vervanging niet mogelijk zou blijken, dan betalen we u de prijs terug, maar behouden we ons wel het recht voor om 

  Indien de producent, importeur of DPG media extra waarborgen geeft, bovenop bovengenoemde wettelijke garantie, beperken deze op geen enkele wijze de rechten die u als consument hebt ten opzichte van ons. De wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken van 25 februari 1991 en de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen zijn toepasselijk.

   

  Betalingen

  Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek verkoopaanbod, kunnen aankopen betaald worden via Bancontact, Mastercard, MasterCard, KBC- betaalknop, ING Home Pay, PAYPAL, MASTERCARD of VISA.

  Het product wordt pas geleverd wanneer wij de volledige betaling ervan hebben ontvangen. Indien de betaling uitblijft (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

  Als u gebruik zou maken van het herroepingsrecht wordt de prijs die u betaalde op uw bankrekening terugbetaald binnen de 14 dagen volgend op de herroeping, met uitzondering van de bedragen die later aan bod komen in deze voorwaarden.

   Levering van producten

  We doen ons uiterste best om de producten die u aankoopt binnen de aangeduide levertermijn na uw bestelling te leveren op het adres dat u opgeeft bij uw aankoop. We kiezen steeds het meest geschikte distributiemiddel. Een verzending binnen België & Nederland kost u € 4,95. Als u meer dan € 100 besteedt dan vallen de verzendkosten weg.

  De levering gebeurt in principe binnen de 30 dagen na de bestelling, tenzij een andere leveringstermijn wordt overeengekomen. Indien u meerdere producten tegelijkertijd bestelt dat geldt de langste levertijd voor het hele pakket. Indien de bezorging een onvoorziene vertraging oploopt ontvangt u hiervan binnen de 30 dagen na de bestelling bericht. U hebt dan de keuze tussen het bestelde op een later ogenblik te aanvaarden of de aankoop kosteloos te annuleren. In dat laatste geval betalen wij u binnen de 30 dagen terug.

  Wij dragen het risico op beschadiging of verlies van het bestelde product tot op het ogenblik van de levering op het door u gevraagde adres.

  U dient het product onmiddellijk na levering na te kijken om na te gaan of het beantwoordt aan de specificaties overeengekomen bij de bestelling.

   Herroepingsrecht

  U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat

  (1) u (of iemand die dit in u plaats doet) het goed in uw bezit krijgt;

  (2) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste goed of onderdeel in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);

  (3) u de overeenkomst sluit (in geval van levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd);

  (4) u (of iemand die dit in u plaats doet ) het eerste goed in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om onze overeenkomst te herroepen. U kan dit doen per e-mail (promotie@dpgmedia.be) of met ons retourformulier (download het retourformulier hier).  

   U dient het product onbeschadigd en binnen de 14 dagen na de dag waarop u ons meedeelde dat u de overeenkomst herroept terug te sturen, op het adres vermeld op het retourformulier en op uw kosten.

  Ninashop P/A VdH
  Anthonis de Jonghestraat 86
  9100 Nieuwkerken-Waas
  België

  Bij beschadiging of laattijdige of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor een schadevergoeding aan te rekenen. Indien de goederen uit hun verpakking gehaald worden geldt in elk geval dat u aansprakelijk bent voor de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.

  Wij betalen u binnen de 14 dagen (op voorwaarde dat we het product al terugkregen) nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van de herroeping alles terug, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt 7.a.3 , en van de extra kosten als gevolg van uw keuze bij uw bestelling voor een andere leveringswijze dan de door ons voorgestelde goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop betaalde, tenzij u uitdrukkelijk instemde met een andere betalingswijze.

  Dit herroepingsrecht geldt niet voor:

    1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

    2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

    3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

    4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

    5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

    6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

    7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

    8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

    9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

    10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

    11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

    12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden,  vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

    13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

    14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

  Klachten en geschillenbeslechting

  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of over de kwaliteit van de geleverde producten dienen ons schriftelijk te bereiken binnen een zo kort mogelijke termijn na levering. Laattijdige klachten of klachten na gebruik dat uitgebreider is dan strikt nodig om enige non-conformiteit vast te stellen zullen niet aanvaard worden.

  We proberen klachten binnen de 14 dagen te beantwoorden.

  Klachten kunnen ook worden ingediend bij BeCommerce via het klachtenformulier op www.becommerce.be. BeCommerce bezorgt ons vervolgens uw klacht. Indien nodig kan u ook beroep doen op de BeCommerce Geschillencommissie, nadat u een klacht bij ons indiende die niet leidde tot een oplossing. Ook bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het ODR-platform van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/odr/).

  Indien een klacht niet binnen de 3 maanden na indiening ervan opgelost geraakt zullen de bepalingen inzake geschillenbeslechting hieronder toepasselijk zijn.

  Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, kan u binnen een redelijke termijn het geschil ook voorleggen aan het oordeel van de rechtbanken te Antwerpen, met toepassing van het Belgische recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.

  De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen is toepasselijk